Zgłoś działania niepożądane

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo farmaceutyczne’ z dnia 6 września 2001 roku Polpharma jako Podmiot Odpowiedzialny jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działanie niepożądane - każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy POLPHARMA, działanie niepożądane można zgłosić do Działu Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii:

Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa

tel. +48 22 364 61 00
fax. +48 22 364 61 02
www.polpharma.pl

Istnieje możliwość zgłoszenia działania niepożądanego za pomocą elektronicznego formularza. Formularz ten zostanie przesłany do działu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii Grupy POLPHARMA do dalszego procesowania. Zgłoszenie zostanie przez nas przeanalizowane, w przypadku dodatkowych pytań przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza poniżej: